Home | Privacyverklaring/Disclaimer
 


Delta Phi Diving is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring/Disclaimer.
 

Delta Phi Diving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– gezondheid/medische gegevens
 

Delta Phi Diving bewaart je gegevens 8 jaar lokaal op haar eigen systeem, het staat niet in de cloud.
 

Delta Phi Diving verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Delta Phi Diving gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak, ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Delta Phi Diving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jan.sturre@deltaphidiving.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van je privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 

Delta Phi Diving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Delta Phi Diving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.
Delta Phi Diving accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie dan wel voor actie die u wel of niet neemt op basis van deze informatie.
 

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Delta Phi Diving.
Voor gebruik van deze informatie en/of het beeldmateriaal dient u schriftelijk toestemming te hebben van Delta Phi Diving, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 

Op deze website zijn verwijzingen en teksten (zoals bv. recensies) van/naar derden opgenomen, deze verwijzingen en teksten vallen buiten de controle van Delta Phi Diving en wij kunnen daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de correctheid daarvan.